Close
Esta Política de privacidade actualizouse por última vez o 21 de agosto de 2022 e aplícase a cidadáns do Espazo Económico Europeo.

A través desta política de privacidade, compromémonos a garantir que a súa información persoal estea protexida e non se utilice indebidamente. Neste documento explicamos quen é o responsable do tratamento, con que finalidade vai ser tratada a súa información persoal, a lexitimidade do tratamento, como a recollemos, como a usamos, os dereitos que o asisten e os procesos que temos. tamén se explican organizadas para protexer a súa privacidade. Ao proporcionarnos a súa información persoal e utilizar os nosos sitios web, entendemos que leu e entendeu os termos relacionados coa información de protección de datos persoais que se expón. Asume a responsabilidade de cumprir coa lexislación vixente en materia de protección de datos nacional e europea, e ten como obxectivo tratar os seus datos de forma lícita, leal e transparente.

RESPONSABLE
DO TRATAMENTO
Laracha CF
FINALIDADE Xestión de entidades asociativas e deportivas
LEXITIMACIÓN *Para o cumprimento dun contrato e/ou relación comercial.

*Para o cumprimento de distintas obrigas legais.

*Por interese lexítimo, por exemplo, por razóns de seguridade, prevención de fraudes.

*Para mellorar os nosos servizos e produtos, ou para xestionar solicitudes, consultas ou posibles reclamacións que poidan xurdir.

*Co seu consentimento expreso
CONSERVACIÓN Só almacenamos a súa información persoal na medida en que a necesitemos para poder utilizala segundo a finalidade para a que foi recollida,
e segundo a base legal para o seu tratamento de acordo coa lexislación aplicable. Conservaremos a súa información persoal mentres exista
unha relación contractual e/ou comercial con vostede, ou mentres non exerza o seu dereito a suprimir, cancelar e/ou limitar o tratamento dos seus datos.

Nestes casos, manteremos a información debidamente bloqueada, sen darlle ningún uso, sempre que sexa necesario para o exercicio ou a defensa
de reclamacións ou do seu tratamento poida derivarse algún tipo de responsabilidade xudicial, legal ou contractual, que deberá ser atendido e para
o que é necesaria a recuperación.

DESTINATARIOS Se nos deu o seu consentimento, a información que nos facilite será comunicada a empresas ou profesionais directamente relacionados co responsable.
Así mesmo, existen empresas que nos prestan outro tipo de servizos como: tecnoloxías da información (almacenamento e tratamento da información),
servizos de contabilidade, servizos fiscais, servizos de auditoría, etc. Estes terceiros só teñen acceso á información persoal que precisan para realizar
eses servizos. Están obrigados a manter a confidencialidade da súa información persoal e non poden usala doutro xeito que o solicitado. Todas estas
empresas aplican o mesmo grao de protección que o responsable do tratamento, e o acceso está regulado por un contrato de tratamento.

Así mesmo, a súa información persoal estará á disposición das Administracións Públicas, Xuíces e Xulgados, para a atención das posibles
responsabilidades derivadas do tratamento.

DEREITOS DOS INTERESADOS Os interesados poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade e limitación ou oposición, dirixíndose por escrito a:

LARACHA CF, Campo de fútbol Municipal de Laracha 15145 A Laracha, A Coruña.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL A información persoal que recollemos reside en España, non se realizan transferencias internacionais de datos.
LIGAZÓNS A SITIOS WEB DE TERCEIROS
No caso de que fornecemos ligazóns a sitios web que non son operados ou controlados por nós, informarase de inmediato. Xa que non temos ningún
control sobre eses sitios e non somos responsables do seu contido.
DATOS DE MENORES Non recollemos deliberadamente ningunha información persoal de menores, a non ser que sexa coa autorización do pai ou titor.

Se es menor de idade, non intentes rexistrarte como usuario dos nosos sitios web. Se descubrimos que obtivemos por erro información persoal dun menor,
borraremos esa información o antes posible.

Implementamos as medidas técnicas e organizativas adecuadas para protexer os seus datos persoais, e estas medidas son revisadas periodicamente.

A Entidade resérvase o dereito a modificar esta política para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia así como ás prácticas do sector. Nestes casos, a Entidade anunciará os cambios introducidos nesta páxina cunha antelación razoable á súa implantación.

Así mesmo, informámoslle que pode dirixirse á Autoridade de Control de Protección de Datos competente para obter información adicional ou presentar unha reclamación.

AVISO LEGAL

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE), a continuación detállanse os datos identificativos da empresa:

Razón social: Laracha CF
Razón social: Laracha CF
NIF: G70046164
Enderezo: Campo de fútbol Municipal de Laracha 15145 A Laracha, A Coruña
Teléfono:

Neste espazo, os usuarios atoparán toda a información relacionada cos termos e condicións legais que definen a relación entre eles e a empresa. como responsable da WEB.

A empresa, como responsable da WEB, asume o compromiso de tratar a información dos nosos usuarios e clientes con plenas garantías e de cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recollida e uso dos datos persoais dos nosos usuarios.

A WEB, polo tanto, cumpre estritamente co RGPD (REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos), coa Lei 3/2018 de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais e a LSSI-CE (Lei 34/2002, do 11 de xullo). , Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico).

Condicións xerais de uso

As presentes Condicións Xerais regulan o uso (incluído o mero acceso) das páxinas que integran A WEB, incluíndo os contidos e servizos postos a disposición nelas. Calquera persoa que acceda á WEB comprométese a someterse ás Condicións Xerais vixentes en cada momento na mesma.

Datos persoais que recollemos e como o facemos

Le a Política de Privacidade

Compromisos e obrigas

O usuario queda informado, e acepta, que o acceso á WEB non implica, en ningún caso, o inicio dunha relación comercial coa empresa. Deste xeito, o usuario comprométese a utilizar A WEB, os seus servizos e contidos sen contravenir a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.

Queda prohibida a utilización da WEB, con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera xeito, poidan causar danos ou impedir o seu normal funcionamento. En canto aos contidos, está prohibido:

A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, salvo que se conte coa autorización dos seus lexítimos propietarios.

Calquera violación dos dereitos do provedor ou dos lexítimos propietarios.

O seu uso con fins comerciais ou publicitarios.

Ao utilizar O SITIO WEB, o usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que poida prexudicar a imaxe, os intereses e os dereitos da empresa. ou terceiros ou que poidan danar, desactivar ou sobrecargar O SITIO WEB ou impedir, de calquera xeito, o seu normal uso.

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

O usuario sabe e acepta que todo o SITIO WEB, que contén, entre outros, o texto, o software, o contido (incluíndo a estrutura, selección, ordenación e presentación dos mesmos), podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexido por marcas rexistradas, dereitos de autor e dereitos de autor. outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais dos que España sexa parte e outros dereitos de propiedade e leis españolas.

En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, queda expresamente prohibida a reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a modalidade de posta á súa disposición, de todo ou parte dos contidos da WEB, con fins comerciais, calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización da empresa. O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade da empresa.

Ligazóns externas

A WEB, ofrece enlaces a outros sitios web e contidos propiedade de terceiros, a única finalidade dos enlaces é ofrecer ao usuario a posibilidade de acceder a ditos enlaces. A empresa, non se fai responsable en ningún caso dos resultados que se poidan derivar ao usuario ao acceder a ditas ligazóns.

FORMULARIO DE CONTACTO

Finalmente, existe un formulario de contacto na web, debería aparecer un «check» onde o usuario poida considerar lida e aceptada a política de privacidade.